Tietosuojaseloste

Soficta Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 23.5.2018

1. Rekisterin pitäjä

Soficta Oy (y-tunnus: 2726245-7)
Joensuunkatu 7E, 24100 Salo
Puh. +358 50 483 6142

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toni Sillanpää, Tietosuojasta vastaava
Joensuunkatu 7E, 24100 Salo
Puh. +358 40 520 1850
toni.sillanpaa ( at ) soficta.fi

3. Rekisterin nimi

Soficta Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (Soficta Oy:n asiakasrekisteri)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään rekisterinpitäjän tuotteiden myymistä ja markkinoimista varten.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:
Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

6. Tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään tämän sivuston lomakkeiden kautta.

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.
Tietoja luovutetaan Soficta Oy:n suoramarkkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin Soficta Oy:n henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kohdassa 4. määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

10. Rekisterin suojaus

Rekisteri säilytetään luottamuksellisina eikä sitä luovuteta sivullisille. Kerätty tieto on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.